เวอร์มิคูไลท์

เวอร์มิคูไลท์ เป็นแร่ Hydrous phyllosilicates มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ คล้ายเกล็ดปลาซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น

เมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 1000oC จะเกิดปฏิกิริยาการผองตัวขึ้นมา  มีความหนาแน่น 64-160 kg/cubic meter  หรือ 4-10lb/cubic foot

คุณสมบัติ

1. ไม่ติดไฟ

2. ไม่ละลายน้ำ

3. Thermal conductivity 0.062-0.065 w/moc  under ambient conditions

 

ประโยชน์

  1. เนื่องจากเวอร์มิคูไลท์ มีความหนาแน่นต่ำและเป็นฉนวนที่ดี  จึงนำมาผลิตเป็นแผ่นกระเบื้องกันไฟ

2. เวอร์มิคูไลท์ผสมกับ Sodium or Potassium silicate เพื่อทำเบ้าหลอมเหล็ก

3. ผสมกับคอนกรีตทนไฟ (Castable) เพื่อเป็น Back up lining ในหม้อไอน้ำ  เตาเผาเซรามิก  เตาหลอมแก้ว